Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tegelpassie. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tegelpassie. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het aanvragen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tegelpassie behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Tegelpassie erkend.

1.4 Tegelpassie garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tegelpassie bestellingen tenminste

binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Tegelpassie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Tegelpassie geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

 1. Zichttermijn / herroeping recht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tegelpassie heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tegelpassie. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Tegelpassie er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Tegelpassie aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Tegelpassie slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroeping recht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

 

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Tegelpassie, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tegelpassie. Tegelpassie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie de Privacy Policy.

5.2 Tegelpassie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Tegelpassie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Tegelpassie) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Tegelpassie. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maanden na levering aan Tegelpassie schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Tegelpassie gegrond worden bevonden, zal Tegelpassie naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Tegelpassie en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Tegelpassie) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Tegelpassie gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Tegelpassie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Tegelpassie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Tegelpassie in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Tegelpassie en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6.7 Tegelpassie neemt samen met de klant de genoemde punten door en repareert deze naar eigen goede verstanden. Hiervoor wordt één werkdag uitgetrokken, komen er naderhand punten naar voren dan worden alle kosten in rekening gebracht. Denk hierbij aan reiskosten, maar ook materiaal en arbeid.  Het geheel van 6.7 geldt alleen bij afname van één van onze pakketten. Bij losse werkzaamheden worden er altijd kosten in rekening gebracht. 

 

7.Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Tegelpassie zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Tegelpassie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Tegelpassie gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Tegelpassie kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Tegelpassie en een klant komt tot stand nadat een bestelling

opdracht door Tegelpassie op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Tegelpassie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,

afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Tegelpassie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

10.1 Tegelpassie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tegelpassie alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Tegelpassie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tegelpassie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Tegelpassie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Levering

11.1 Eigendom van alle door Tegelpassie aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Tegelpassie zolang de afnemer de vorderingen van Tegelpassie uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Tegelpassie wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.2 De door Tegelpassie geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tegelpassie of een door Tegelpassie aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Tegelpassie haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Tegelpassie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Tegelpassie.

11.7 Controleer voor verwerking altijd de tegels op volgende punten:

- Tegels conform bestelling

- Optische gebreken

-Tint

- Type

- Kaliber

- Vlakheid

Verwerkte materialen kunnen niet worden gereclameerd

 

12. Afvalstroom

12.1 Standaard bij al onze overeenkomsten is het uitgangspunt dat bouw-  en sloopafval achterblijft op de bouw, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken op papier. Natuurlijk kunnen we het sloopafval ook laten afvoeren tegen meerprijs, informeer naar de mogelijkheden.

 

13. Retourrecht:

13.1 Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retourgenomen worden door ons. Aangezien wij niet voorraadhoudend zijn en een klein pand hebben. overgebleven hoeveelheden kunnen wij helaas niet terugnemen aangezien deze speciaal voor u besteld zijn, zie 14.1 

 

14. Bestelde hoeveelheden:

14.1 De klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het juist controleren van de berekende aantallen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan Tegelpassie. Is er te weinig besteld zal er bijbesteld moeten worden met de daarbij behorende kosten. Is er teveel besteld kunnen wij de overige tegels niet retour nemen. 

 

15. Leggarantie:

15.1 Tegelpassie hanteert leggarantie. Dit is een garantie dat we loszittende tegels vervangen. Hoewel wij er alles aan doen om dit natuurlijk te voorkomen kan dit toch eens het geval zijn. Het gaat hierbij om feiten waarbij er door de klant niet aan het werk is geboord, gehakt of andere werkzaamheden zijn verricht. 

 

16 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Tegelpassie en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij Tegelpassie er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

17. Aansprakelijkheid
17.1 Tegelpassie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is nadat de opdrachtgever de door Tegelpassie vervaardigde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, respectievelijk in gebruik heeft genomen.
17.2 Tegelpassie is evenmin aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
17.3Tegelpassie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke vorm dan ook die optreedt of naderhand zal optreden.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen zowel bouwkundige als constructieve maatregelen, ter voorkoming van instorting dan wel alle voorkomende schades die hier uit kunnen voorvloeien. Evenmin is Tegelpassie niet aansprakelijk voor het optreden van verzwakkingen, verzakkingen van constructies of anderszins ontstane schade. De opdrachtgever vrijwaart Tegelpassie voor aanspraken van derden in dit verband en is tevens gehouden Tegelpassie
schadeloos te stellen voor de extra kosten welke voor de laatste uit zodanige belemmeringen mochten voortvloeien.

17.4 Tegelpassie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het afboren, -zagen en slopen van in het te bewerken materiaal aanwezige leidingen, buizen, pijpen, wapening en andere aan het oog onttrokken obstakels, waarvan het bestaan, de exacte ligging en loop, alsmede eventueel aanwezige bijzondere risico’s, zoals een slechte staat van onderhoud, niet tijdig en schriftelijk voor het aanvaarden van de opdracht zijn medegedeeld, noch voor belemmering van de normale uitvoering van de werkzaamheden door zodanige obstakels. Tegelpassie  is evenmin aansprakelijk voor het vrijkomen van gas, (koel)water of andere vloeistoffen.
Tegelpassie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, die optreedt bij boren en/of zagen en sloopwerkzaamheden bewapeningen en alle andere zich in het beton of overige te bewerken objecten bevinden.
 De opdrachtgever vrijwaart Tegelpassie voor aanspraken van derden in dit verband en is tevens gehouden Tegelpassie schadeloos te stellen voor de extra kosten welke voor de laatste uit zodanige belemmeringen mochten voortvloeien.
17.5Tegelpassie neemt bij boor- en/of zaag- en/of sloopwerkzaamheden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van bevuiling en/of beschadiging door gas, water of andere vloeistoffen in en/of op de werklocatie en/of andere (aangrenzende) ruimtes en locaties.
De opdrachtgever dient Tegelpassie altijd schriftelijk van tevoren op de hoogte te stellen van de eventuele aanwezige (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien Tegelpassie hier zelf niet naar informeert.
Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie dan wel andere onvoorziene omstandigheden toch (water-)schade ontstaat kan Tegelpassie hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
17.6Opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor alle schade, ontstaan door het gebruik van Tegelpassie, door degenen die voor de opdrachtgever werkzaam zijn, of door de opdrachtgever ingeschakelde derden, van hulpmiddelen, bedrijfsmiddelen, energiebronnen e.d. of
het ontbreken of uitvallen daarvan, die de opdrachtgever zelf ter beschikking stelt.
17.7Aansprakelijkheid van Tegelpassie voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
17.8De aansprakelijkheid van Tegelpassie is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Tegelpassie uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid van Tegelpassie uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
17.9Opdrachtgever geeft zelf ruim van tevoren aan waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden doormiddel van uitzet lijnen aan- tekeningen, op vloer, wand en /of muur in duidelijke tekst en kleuren.

 

18. Veiligheid
18.1Veiligheidsvoorzieningen, die niet door de opdrachtgever zijn getroffen, worden door Tegelpassie aangebracht, na melding aan de verantwoordelijke uitvoerder of overleg met de opdrachtgever. De hieruit voortvloeiende kosten worden volledig door opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
18.2Bij voorkomende specifieke danwel aanvullende milieu-, gezondheids-, en/of veiligheidseisen, zullen alle daarmede direct of indirect verbandhoudende kosten om aan deze eisen c.q. gevolgen ervan te voldoen, worden doorberekend door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

 

19. Oplevering

19.1 Tegelpassie geeft het u aan wanneer het werk klaar is en dus de werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf dit moment is het werk automatisch opgeleverd. Indien de klant aanwezig is wordt er een ronde gelopen om het werk te laten zien. Zijn hier opleverpunten op wordt er maximaal 1 dag aan besteed deze op te lossen. Bij meerdere dagen worden er kosten in rekening gebracht als vervoerskosten, arbeidsuren en/of materialen. Tegelpassie gaat er namelijk van uit dat als de klant het werk wat gemaakt wordt niet naar wens vindt, dit gelijk meldt. Op deze manier kan er wat veranderd worden. Na oplevering is dit een veel te groot risico. Het is dus zaak per dag even kritisch naar het werk te kijken en dit ons te melden. 

 

20. Totaalpakket:

Tegelpassie ontneemt u graag uw zorgen. we zijn uw totaal installateur en regelen graag het totaalplaatje voor u. Alle materialen en diensten dienen bij ons te worden afgenomen te worden. Op deze manier kunnen we garanderen dat wat er gerealiseerd is ook goed is. Ook worden onnodige wachturen en communicatiefouten zo voorkomen. Een gedeelte van onze diensten afnemen is dus helaas geen optie. 

 

21. Intellectueel eigendom
21.1 Onverminderd het overige in deze algemene leveringsvoorwaarden, bepaalde, behoudt Tegelpassie zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
21.2Alle door Tegelpassie verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen en tekeningen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst en mogen niet zonder toestemming van Tegelpassie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

22. Showroomregels.

22.1 Als u zeker wilt zijn dat een van onze medewerkers u te wordt kunt staan, heeft het maken van een afspraak de voorkeur. De kunt u doen door het formulier online in te vullen of een mail te sturen naar info@tegelpassie.nl.

22.2 Buiten openingstijden kan er niet verlangd worden dat we ter plaatse zijn hoewel wij natuurlijk uiterst ons best doen.

22.3 In onze showroom hebben we respect voor elkaar en laten we elkaar in ons waarde. Fysiek of openlijk geweld is dan ook niet toegestaan. Ook grove woordenwisseling of ander ongepast gedrag wordt niet getolereerd en betekent directe uitzetting en oproep van beveiliging. Bij binnenkomst in onze showroom gaat u hier automatisch mee akkoord. 

22.4 Het maken van schade aan onze showroom of showroom inrichting wordt verhaald op de veroorzaker. 

22.5 In onze showroom zijn camera's aanwezig. Bij binnenkomst gaat u ermee akkoord dat u in beeld komt. De beelden kunnen worden gebruikt om later op terug te vallen.

 

23. Sloop

23.1 Bij de sloop wordt altijd uitgegaan dat de douchehoek gesloopt wordt indien nodig. Dit puur om te controleren of er geen vocht achter de tegels zit. Waar leidingen in de muur zitten kan het zijn dat we controleren of deze goed zijn bij het vermoeden dat dit slecht kan zijn. Mag de ondergrond goed vast zitten dan wordt er over deze laag tegels heen getegeld met de juiste voorbereidingen.

Kortom is er vermoeden van vocht gaat de ondergrond open open om dit te controleren anders blijft de e als bestaand.

Natuurlijk kunnen we ook alles slopen echter is dit een dure en tijdrovende bezigheid.  U kunt zich altijd bij ons informeren wat de meerprijs is.